Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Bygglov eller anmälan / Bygglov / Kort om plan- och bygglagen

Kort om plan- och bygglagen

Här hittar du information om vad som gäller när du ansöker om bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL).

Handläggningstid

När ansökan är komplett får handläggningstiden vara max tio veckor. Tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor vid behov av särskild utredning.

Kontrollplan och kontrollansvarig

För följande åtgärder krävs en kontrollplan och en kontrollansvarig:

 • bygglov
 • rivningslov
 • marklov
 • anmälan

Kontrollplanen ska anpassas till varje enskilt fall och säkerställa alla tekniska krav. Kontrollen kan göras av byggherren vid små ändringar. Vid större arbeten krävs en certifierad sakkunnig.

Bygglov vinner laga kraft

Bygglov som beviljas publiceras i Post och Inrikes Tidningar på internet. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter publicering. Detta gäller även för förhandsbesked.

Startbesked

Man får inte påbörja arbetet innan man fått startbesked. När ett bygglov eller en anmälan har godkänts lämnas ett startbesked. Detta lämnas efter det tekniska samrådet. Vid mindre arbeten där inget samråd krävs får man startbeskedet i samband med lovet.

Av startbeskedet framgår det:

 • vem som är sakkunnig eller kontrollansvarig
 • om det behövs särskilda villkor för att påbörja arbetet
 • villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning
 • vilka handlingar som behövs inför slutbesked
 • eventuella tillstånd som krävs från andra myndigheter

Startbesked kan vägras om förutsättningarna inte är uppfyllda.

Tekniskt samråd

Som byggherre kallas du till samråd tillsammans med kontrollansvarig. På samrådet går man igenom punkterna på kontrollplanen och hur man löser de tekniska kraven. Kommunens byggnadsinspektör för protokoll under mötet.

Exempel på ärenden där tekniskt samråd inte behövs:

 • garage
 • carport
 • förråd
 • altan
 • inglasning
 • andra mindre åtgärder

Arbetsplatsbesök

Besök på arbetsplatsen ska ske vid minst ett tillfälle vid större projekt. Byggnadsinspektören ska se till att:

 • kontrollplanen och lovet följs
 • kontrollansvarig är på plats vid de viktiga momenten
 • inget strider mot byggreglerna

Byggnadsinspektören ska föra protokoll över besöket. Protokollet ska skickas till byggherre och kontrollansvarig. Kommunen får ta ut en avgift för besöket.

Slutsamråd

Kontrollansvarig ska anmäla till kommunen när arbetet är klart. Därefter kallas byggherre, kontrollansvarig och övriga som bör vara med till slutsamråd. Slutsamråd hålls ofta på byggarbetsplatsen. Byggnadsinspektören ska föra protokoll. Kommunen får ta ut en avgift för slutsamråd.

Slutbesked

En byggnad, eller en eldstad, får inte användas innan man fått ett slutbesked. Om något intyg saknas kan kommunen förbjuda att använda byggnaden.

Byggsanktionsavgift

Kommunen ska ta ut en avgift om lagen inte följs. Sanktionsavgift tas bland annat ut om arbetet påbörjas innan man fått ett startbesked eller om inflyttning sker innan man fått slutbesked.

Sidan uppdaterad den 12 april 2016

Kontakt