Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Bygglov eller anmälan / Bygglov

Att söka bygglov

Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka bygglov. Tänk på att ansöka i god tid och lämna in en komplett ansökan. Har du frågor om bygglov får du gärna kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi har inga speciella telefon- och besökstider utan du är välkommen att ringa och boka en tid för besök.

När behöver jag söka bygglov?

Du behöver bygglov om du bland annat ska:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer
 • ändra användningen av en byggnad
 • anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar)

Du kan även behöva bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. För att bygga en friggebod behövs normalt inte bygglov.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker om bygglov genom att fylla i blanketten "Ansökan om lov och anmälan" som du hittar till höger på sidan. Glöm inte att underteckna din ansökan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen tillsammans med dessa handlingar:

 • Situationsplan (karta över tomten) i skala 1:500.
  Projektet ritas in och måttsätts på kartan. Även projektets mått till fastighetsgräns ska anges. Du kan beställa en karta över tomten från miljö- och byggnadsförvaltningen mot en avgift enligt taxa.
 • Nybyggnadskarta (situationsplan med rättigheter) i skala 1:500.
  En nybyggnadskarta krävs vid nybyggnation. Byggnaden ritas in och måttsätts på nybyggnadskartan. Nybyggnadskartan utvisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsade vägar och gator samt höjdangivelser. Du kan beställa en nybyggnadskarta från miljö- och byggnadsförvaltningen mot en avgift enligt taxa. 
 • Byggnadsritningar i skala 1:100
  Ritningarna ska visa fasader, planer och sektion (genomskärning). De ska också vara måttsatta och ha en skalstock.
 • Teknisk beskrivning
  Redovisning av tekniska lösningar av byggnaden. Till exempel grundläggning, stomme, dimensioner, takkonstruktion, material och ventilation, med mera.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan är en lista på punkter som ska kontrolleras under byggtiden.

Du kan också behöva lämna in:

 • Anmälan om kontrollansvarig
  Beroende på projektets storlek behöver du i vissa fall en kontrollansvarig. Detta är en person som ansvarar för att de tekniska kraven blir uppfyllda. Behöver du en kontrollansvarig ska du fylla i blanketten "Anmälan om kontrollansvarig" som du hittar till höger på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Ansökan om bygglov eller anmälan med tillhörande handlingar lämnas in i en omgång. Ritningar som är större än A3 ska lämnas in i tre omgångar.

Hur ska ritningarna se ut?

Alla ritningar ska vara utförda av en kunnig person. De ska vara skalenliga med svarta linjer på vitt enfärgat papper (inte rutat papper). Även skala och fastighetsbeteckning (namnet på fastigheten) ska finnas med. Ritningarna ska vara så noggrant utförda att mått kan mätas på ritningen. Det ska markeras tydligt på ritningen vad som är nytt och vad som ska ändras. 

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut om min ansökan?

Enligt gällande lagstiftning ska vi meddela beslut om bygglov inom tio veckor. Ett korrekt underlag sparar tid för dig som söker och för miljö- och byggnadsförvaltningen. Ansökan måste alltid vara komplett innan ett lov kan beviljas. Saknas uppgifter kontaktar vi dig och du får möjlighet att komplettera din ansökan.

Vad kostar ett bygglov?

När du ansöker om bygglov tar vi ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige. Avgiften för ett bygglov med startbesked och slutbesked räknas ut med en formel som multipliceras med olika faktorer beroende på vad det är som ska göras.

Det som påverkar vad det kommer att kosta och hur vi ska räkna är:

 • Vilken fastighet är det som ska bebyggas?
 • Vad är det som ska byggas?
 • Hur stort blir det?
 • Hur kommer det att placeras på fastigheten?

Övriga kostnader som kan läggas till i avgiften är olika kommuniceringsavgifter för eventuella remisser, planavgifter samt om vi behöver göra ett extra platsbesök eller om det behöver beställas några extra kartor från mätningsteknikerna.

Om åtgärden kräver sakkunniga av olika slag (kontrollansvarig, brandsakkunnig, sakkunnig ventilation och så vidare) så tillkommer en kostnad för deras arbete, men det är inget som kommunen debiterar något för. Det kan även tillkomma anslutningsavgifter eller andra tillståndsavgifter från andra förvaltningar, beroende på vad du vill göra. Till exempel tillkommer av avgift för anslutning av vatten och avlopp vid nybyggnad.

Sidan uppdaterad den 14 oktober 2015