Försäljning av tobak

Om du vill börja sälja tobak måste du först lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du ska också göra en anmälan om du tar över ett försäljningsställe som säljer tobak. Med tobak menas till exempel cigaretter, cigarrer, snus, rulltobak och piptobak.

Ny tobakslag!

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag om tobak och liknande produkter att gälla. Det innebär bland annat att du måste ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen för att sälja tobak.

Länk till information om den nya tobakslagen.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om försäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter”, som finns längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till din anmälan ska du också skicka in en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Om de uppgifter som du lämnat in om verksamheten ändras ska du direkt anmäla det till kommunen.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsammans med Polisen ansvar för tillsynen över försäljningen av tobak. Vid tillsynen kontrollerar vi bland annat att du följer lagen och att du har ett godkänt program för egenkontroll.

Avgift

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av din verksamhet.

Egenkontroll

Du som har en verksamhet som säljer tobak måste utöva egenkontroll. Du ska också se till att det finns ett program för egenkontrollen som beskriver era arbetssätt och rutiner kring försäljningen av tobak. Programmet ska till exempel ha rutiner för hur ni kontrollerar kundernas ålder. Det bör också finnas beredskap för att vidta åtgärder i det fall problem uppstår.

Programmet ska hjälpa dig och din verksamhet att följa reglerna i tobakslagen. Det ska också vara ett stöd för personalen.

Krav som ställs på dig som säljer tobak

Tobak medför risker för hälsan, både för den som brukar tobaken och för den som exponeras av rök från tobaken. Därför ställer tobakslagen höga krav på dig som säljer tobak. Du ska också ge din personal den information och det stöd som de behöver för att kunna följa lagen. Här kan du läsa om några av de regler som du måste följa.

Köparen ska ha fyllt 18 år

Du får inte sälja tobak till någon som inte har fyllt 18 år. Därför måste du kontrollera kundens ålder när du säljer tobak. Regeln gäller även vid försäljning genom automat, postorder och liknande. Du ska också se till att det finns en tydlig skylt med information om åldersgränsen på försäljningsstället.

Motverka langning

Du får inte sälja tobak om du misstänker att den kommer att lämnas över till personer som inte har fyllt 18 år.

Lösa cigaretter och små förpackningar får inte säljas

Du får inte sälja lösa cigaretter eller cigarettförpackningar som har färre än 20 cigaretter.

Tobaksvaror ska vara märkta på rätt sätt

Du får inte sälja tobaksvaror som saknar eller har oriktig varningstext eller innehållsdeklaration. Du får heller inte sälja tobaksvaror som ger intryck av att vara mindre skadliga än andra, till exempel genom texter, namn och märken.

Tobaksvarornas förpackningar ska ha texter och bilder som upplyser om hälsoriskerna med tobaksbruk och om rökavvänjning (varningstexter). Det ska också finnas upplysningar om skadliga ämnen som tobaksvaran innehåller eller ger upphov till (innehållsdeklaration), och uppgifter för att identifiera platsen och tiden för tillverkningen av tobaksvaran.

Reklam och marknadsföring är förbjudet

Marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter är enligt huvudregeln förbjuden. I samband med försäljning av tobaksvaror är det dock tillåtet att ge kommersiella meddelanden inne på försäljningsstället om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till tobaksbruk. Sådana meddelanden ska så långt som möjligt placeras så att de inte syns från utsidan av försäljningsstället.

Om du slutar sälja tobak

Om du slutar att sälja tobak ska du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen och meddela detta.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-04-15