Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen på lantbruk. Vi gör regelbundna inspektioner på lantbruk i kommunen för att kontrollera att de följer miljöbalkens bestämmelser och förordningar. Här kan du läsa mer om vår tillsyn.

Inom lantbruket regleras miljöskyddet av miljöbalken och dess förordningar men även av föreskrifter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Det finns också bestämmelser i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inspektionen

Vid en rutininspektion av miljöskyddet i en lantbruksverksamhet kontrollerar vi till exempel:

  • Hantering av gödsel
  • Hantering och lagring av kemikalier (inklusive bekämpningsmedel och bränslen)
  • Hantering av avfall
  • Egenkontroll

Om vi upptäcker att det finns brister i miljöskyddet kan vi förelägga dig som verksamhetsutövare att rätta till dem. Det betyder att du måste åtgärda bristerna. Om det behövs kan vi förena ett föreläggande med vite. Vissa överträdelser av miljöbalkens bestämmelser leder till miljösanktionsavgifter medan allvarligare överträdelser kan leda till åtalsanmälan.

Länk till vår sida om miljösanktionsavgifter eller åtalsanmälan.

Avgift för tillsyn

För att finansiera tillsynen betalar alla miljöfarliga verksamheter en avgift för tillsynen. Hur mycket du ska betala beror på hur stor din verksamhet är. Om du driver en större verksamhet betalar du en fast årlig tillsynsavgift. Verksamheter med minst 30 djurenheter räknas som större verksamhet enligt miljöbalken.

Driver du en mindre verksamhet betalar du en timavgift när tillsynsbesöket görs. Avgiften per timme är 750 kronor. I avgiften ingår bland annat restid, inspektionstid, skrivelser eller beslut och administrativt arbete.

Avgifterna är enligt taxa som är antagen av kommunfullmäktige. Du hittar taxan längre ned på sidan.

Egenkontroll

Alla verksamheter (tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga) omfattas av krav på egenkontroll enligt miljöbalken. Det är en kontroll du som verksamhetsutövare själv utför av den egna verksamheten.

Länk till vår sida om egenkontroll i miljöfarlig verksamhet.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-11-06