Anmäla eller söka tillstånd

Lantbruk räknas som miljöfarliga verksamheter eftersom de påverkar miljön. Miljön påverkas till exempel vid hantering av gödsel, kemikalier och bekämpningsmedel. Därför måste du ofta söka tillstånd eller göra en anmälan för att få starta en lantbruksverksamhet.

Tillståndspliktiga lantbruk

Tillståndspliktiga lantbruk kallas för B-verksamheter. Detta är större lantbruk med:

 • mer än 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar,
 • mer än 40 000 platser för fjäderfän,
 • mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kg och avsedda för produktion, eller
 • mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

För att få starta en B-verksamhet måste du ha tillstånd enligt miljöbalken. Handläggning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet görs av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Anmälningspliktiga lantbruk

Anmälningspliktiga lantbruk kallas för C-verksamheter. Ett lantbruk är anmälningspliktigt om anläggningen stadigvarande har mer än 100 djurenheter, men inte är tillståndspliktigt. Enligt miljöbalken måste alla C-verksamheter lämna in en anmälan innan de får starta.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om anläggning för djurhållning med mer än 100 djurenheter”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten utökas eller påbörjas.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 767 kronor.

Övriga lantbruk

Övriga lantbruksföretag kallas för U-verksamheter. För att få starta en sådan verksamhet krävs varken tillstånd eller anmälan. Däremot har de samma skyldighet att följa miljöbalken samt de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten.

Vad är en djurenhet?

En djurenhet är:

 • en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
 • sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
 • tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
 • tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
 • tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
 • en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
 • tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
 • 100 kaniner,
 • 100 värphöns eller kycklingmödrar, 16 veckor eller äldre,
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder,
 • 200 slaktkycklingar,
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
 • tio får eller getter, sex månader eller äldre,
 • 40 fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller:

I fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid denna beräkning av antalet djur ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-28