Avfall

Avfall som uppstår på ditt företag kallas för verksamhetsavfall. Hur du ska sortera verksamhetsavfallet kan du läsa om i Vimmerby kommuns avfallsföreskrifter. Farligt avfall och material som kan återvinnas eller återanvändas ska du sortera ut.

Tänk på att avfall från till exempel personalutrymmen, kök och toaletter räknas som hushållsavfall. Allt hushållsavfall ska läggas i en separat behållare. Behållaren ska tömmas av kommunens entreprenör eftersom kommunen har monopol på transporten av hushållsavfall.

Du kan ansöka om dispens

Du kan ansöka om dispens och andra undantag från kommunens avfallsföreskrifter hos miljö- och byggnadsnämnden. Din ansökan ska vara skriftlig och bestå av:

  • Allmänna uppgifter om anmälaren eller sökanden samt berörd fastighet.
  • Uppgifter om vilka avfallsslag som du avser att omhänderta.
  • En redogörelse för på vilket sätt omhändertagande ska ske utan att det innebär risk för olägenheter för människors hälsa och miljö.
  • Den tidsperiod som ansökan eller anmälan avser.

Hör gärna av dig till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill ansöka om dispens.

Avfall till deponi - en sista utväg

Att deponera avfall är den minst miljövänliga formen av avfallsomhändertagande. Det ska ses som ”en sista utväg”. Vissa fraktioner får helt enkelt inte deponeras. Som exempel kan nämnas utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall.

Innan ett avfall skickas till deponi ska det genomgå en grundläggande karakterisering. Karakteriseringen är till för att beskriva avfallet och dess egenskaper. På så sätt kan avfallet tas omhand på rätt typ av deponi och på rätt sätt. Det är avfallsproducenten som ansvarar för att karakteriseringen görs och att den är riktig. Vissa avfall måste dessutom genomgå ett laktest för att få sina utlakningsegenskaper fastställda.

Om du vill använda avfall för anläggningsmål

Det är viktigt att tänka på att även olika typer av massor, till exempel betong, sten och grus, kan vara avfall. Vid rivning av byggnader är det inte ovanligt att betong, tegel och schaktmassor används för att fylla ut ett område eller för att bygga en bullervall, pulkabacke eller liknande. För att få använda avfall eller massor för anläggningsändamål måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål”. Du hittar blanketten längre ned på sidan.

Vanligtvis godkänns endast användning av inert avfall. Inert avfall är sådant avfall som inte bryts ned och inte reagerar med sin omgivning.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift enligt taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Länk till taxan hittar du längre ned på sidan.

Producentansvar

Vissa typer av avfall omfattas av producentansvar. Det betyder att producenten av varan är skyldig att samla in och ta hand om varan på ett så miljömässigt riktigt sätt som möjligt. Producentansvar gäller till exempel för:

  • Returpapper
  • Förpackningar
  • Batterier
  • Elektriska och elektroniska produkter
  • Däck
  • Bilar

Vid köp av en vara som omfattas av producentansvar ska säljaren kunna tala om hur varan, när den blivit ett avfall, kan tas omhand kostnadsfritt.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-14