Rumskulla

Rumskulla är den västligaste delen av Vimmerby kommun och präglas av en storslagen natur. Här finns Norra Kvills nationalpark med sin gammelskog och med mycket fin utsikt mot väster.

Rumskulla är omtalat 1320. Då fanns här en liten träkyrka som revs i mitten av 1800-talet och ersattes av den nuvarande kyrkan av sten. Samhället breder idag ut sig på den plana marken söder om kyrkan.

På höjden väster om kyrkan finns Rumskulla by. Längre tillbaka bestod byn av av tre gårdar: prästgården, en skattegård och en frälsegård. Nordost om byn finns fossil åkermark bevarad.

Rumskulla är den västligaste delen av Vimmerby kommun och präglas av en storslagen natur. Här finns Norra Kvills nationalpark med sin gammelskog och med mycket fin utsikt mot väster.

Strax nordväst om byn Grönsved finns Kalmar läns högsta punkt, 291 meter över havet. Genom socknens östra del rinner Stångån som i denna del hyser höga naturvärden och används också som kanotled.

Mer om Rumskulla

Service

Boende

Kommunikation

Kompletteringstrafik (gäller för alla) går tisdagar och torsdagar samt marknadsdagar till Vimmerby stad.
Sockentur (gäller för alla) körs fredagar in till Rumskulla.

Närtrafik - Klt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Emils Katthult

I Rumskullabygden finns rester från en mycket tidig järnframställning. Undersökningar har daterat framställningen till drygt 2000 år tillbaka i tiden.

En av bygdens äldsta boplatser finns i Norrhult. Fynd av bland annat gamla kors antyder att här har funnits en gudstjänst- och begravningsplats för länge sedan.

Kring Garpön i sjön Hjorten finns rester av en mycket stark befästning byggd på 1370-talet.

Strax nordväst om Rumskulla samhälle ligger Rumskulla by. Längre tillbaka bestod byn av tre gårdar: prästgården, en skattegård och en frälsegård. Skattegården delades i början av 1800-talet i fyra delar och utgör idag själva byn. Gårdarna ligger samlade i en radby på bytomten.
Nordost om byn finns så kallad fossil åkermark med ett 15-tal långsmala ödelagda åkrar, begränsade av närmast parallella jordvallar. Åkermarken visar hur åkern förr var indelad.
Intill byn finns ett gravfält som tyder på bosättning i området redan under äldre järnålder.

Längs vattendragen har ofta funnits kvarnar och andra vattenanknutna verksamheter. På några ställen är miljön särskilt välbevarad, till exempel vid Stensfors. Där finns vid den stora dammen en kvarnbyggnad och en mjölnarstuga. Kvarnen har två vattenhjul, överfall, tre par stenar och en äldre typ av utrustning.

I Rumskulla har funnits flera äldre industrier. Ösjöfors handpappersbruk var i oavbruten drift 1777 till 1926. När Ösjöfors handpappersbruk stängde 1926 skänktes det till Tekniska museet. Bruket har hållit öppet som museum sedan 1960-talet. 1993 förklarades Ösjöfors handpappersbruk som byggnadsminne av Länsstyrelsen i Kalmar län.  Själva pappersbruksbyggnaden ödelades i augusti 2005 på grund av en anlagd brand.
Innan branden ansågs pappersbruksmiljön vara ett industriminne av nationellt intresse medan det nu snarare är en kulturmiljö för regionalt och lokalt engagemang.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-10-04