Socialnämnden

Socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för individ- och familjeomsorg och för att personer som är äldre eller som har funktionsnedsättning får omsorg.

Eva Berglund (S) är socialnämndens ordförande.

Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare och sammanträder cirka 10 gånger per år. Nämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Socialnämndens ansvarsområde

Socialnämndens ansvarsområde är i stora drag:

  • Äldreomsorg som hemtjänst och vård- och omsorgsboenden
  • Omsorg om personer med funktionsnedsättning, bland annat insatserna gruppbostad, daglig verksamhet och personlig assistans
  • Anhörigstöd
  • Hemsjukvård
  • Stöd till barn, ungdomar och familjer
  • Ekonomiskt bistånd och budgetrådgivning
  • Familjerätt och familjerådgivning
  • Socialpsykiatri och beroendevård
  • Samordning av kommunens mottagande av flyktingar
  • Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Stora delar av socialnämndens verksamhet styrs av lagar. I första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Kontakt

Eva Berglund (S)

Ordförande
Socialnämnd, valnämnd och kommunfullmäktiges valberedning
Telefon: 0492-76 93 93
E-post: eva.berglund@vimmerby.se

Camilla Lindström

Förvaltningssekreterare
Socialförvaltningen
Telefon:0492-76 90 46
E-post: camilla.lindstrom@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-18