Verksamhetsområde äldreomsorg

Äldreomsorgen regleras främst av socialtjänstlagen (SoL). Enligt lagen ska kommuner verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

I praktiken innefattar kommunal äldreomsorg bland annat hemtjänst, ledsagarservice, anhörigstöd, dagverksamheter och särskilda boenden, eller vård- och omsorgsboenden som vi i Vimmerby anser vara ett begrepp som bättre beskriver boendeformen.

Verksamhetsområdet leds av verksamhetschef Karin Holmgren. Det finns sedan enhetschefer som ansvarar för de olika enheter som kommunen har.  

De flesta som har stöd och service från verksamhetsområdet är äldre, men det  finns även
unga personer som kan ha behov av t.ex. hemtjänst.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-27