Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn och utbildningsförvaltningen stödjer barn- och utbildningsnämnden med att leda och samordna nämndens ansvar för barnomsorg, grundskolor, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsförvaltningen verkställer och följer upp politiska beslut som rör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och ansvarar för ekonomi, planering, kvalitets- och utvecklingsfrågor, utvärdering av verksamheten och nämndadministration.

Förvaltningen ger råd och stöd till rektorer, förskolechefer och personal och ger information till allmänheten.

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation

På centrala förvaltningen arbetar förvaltningschefen, verksamhetscheferna, controller, förvaltningssekreterare, kvalitetssamordnare, verksamhetssamordnare och administratör.

Barn- och utbildningsförvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden; förskola, grundskola, gymnasieskola/vuxenutbildning. Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef som har som uppgift att leda och stöjda förskolechefer och rektorer och utveckla sitt verksamhetsområde. Förskolechefer och rektorer är de pedagogiska ledarna för förskolor och skolor.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-08-16