Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kartor och ritningar - ett tidsdokument

Är du nyfiken på hur det såg ut platsen där du bor eller bodde för många år sedan? Vilka byggnader fanns just där och hur såg de ut? Hur har olika byggstilar påverkat stadsbilden och hur tänkte egentligen de politiker och arkitekter som var inblandade i byggandet av staden?

Du har chansen att finna svaren bland våra kartor, ritningar och planhandlingar.Det mesta av vårt kart- och ritningsmaterialet är från 1900-talet, men det finns några ritningar från slutet av 1800-talet och enstaka kartor från 1700-talet. De flesta kommer från verksamheter som arbetar med teknisk förvaltning (gator, vägar, avlopp m.m.), stadsplanering, lantmäteri och bygglovshantering.

Vi kan inte säga exakt hur många kartor och ritningar som förvaras hos oss, eftersom ingen riktig genomgång har gjorts, men vi vet att det är flera tusen. Vi har nu börjat titta igenom vad vi har och då passar vi också på att laga och konservera de mest skadade handlingarna.

Alla kartor och ritningar som lagats eller rengjorts skannas och registreras för att kunna visas digitalt. När det är gjort placeras originalet i tryggt förvar i vårt centralarkiv.

Byggnadsnämndernas arkiv

Byggnadsstadgan från år 1874 var det första regelverk som styrde byggandet inom tätorten. I byggnadsnämndernas arkiv hittar du ett stor mängd bygglovsritningar som skapats vid nybyggnad eller ombyggnad av fastigheter. De flesta ritningarna är från Vimmerby stad. Det finns även några byggnadshandlingar från kommunens ytterområden (f.d. sockenkommuner och storkommuner).Från början av 1970-talet och framåt har kommunen mikrofilmat alla bygglovshandlingarna, och då filmades även stora delar av de äldre byggloven. Några äldre ritningar har sparats i original i kommunarkivet. De mikrofilmade handlingarna finns även digitalt och du hittar dem hos plan- och byggförvaltningen.

Vi saknar register över våra äldre byggnadslov för staden. Då får man istället läsa byggnadsnämndens protokoll och diarier. Byggloven är registrerade på den fastighetsbeteckning som gällde när ärendet öppnades. Det gör det svårt att söka fram bygglov på fastigheter som har bytt beteckning sedan bygglovet hanterades (det gäller främst f.d. stadsägor).

Byggnadslov från kommunens ytterområden (framför allt i mindre tätorter utanför Vimmerby) är inte alls registrerade. Ritningarna ligger ofta dolda i byggnadsnämndernas protokoll (beslut), eller på andra platser i arkivet. Bygglovshanteringen i ytterområdena var mycket begränsad, framför allt på den rena landsbygden där bebyggelserätten var fri fram till 1970-talet.

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontorets arkiv innehåller ritningar över sådana fastigheter som kommunen har ägt, hyrt ut eller på annat sätt förvaltat. I många fall finns ritningarna samlade i entreprenadhandlingar, som skapas när kommunen upphandlar eller bygger fastigheter på entreprenad.Vi har börjat att registrera fastighetskontorets handlingar, och i framtiden kommer de att vara sökbara via vår databas Visual Arkiv, men vi har stora mänder osorterat och oförtecknat material både hos oss i kommunarkivet och i förvaltningarnas närarkiv.

Stadsingenjörens och plankontorets arkiv

I stadsingenjörskontorets och plankontorets arkiv finns det också många antal kartor i olika storlekar och åldrar. De flesta är fastighetskartor som stadsingenjören skapat vid lantmäteriförrättningar, men där finns även en del översiktskartor som stadskartor, turistkartor och arbetsexemplar av ekonomiska kartan, generalstabens karta, häradskartan etc.Planhandlingarna består dels av detaljplaner (förr kallade stadsplaner, tomtindelningar och byggnadsplaner), men här finns också annat intressant material som tävlingsbidrag från olika arkitektbyråer. Planhandlingarna och tävlingsbidragen har mycket att berätta om stadens utveckling, även om det som aldrig blev av.

Kartor och ritningar av olika ursprung

Under åren har det kommit in kartor och ritningar till arkivet där det varit svårt att fastställa ursprunget. Vi har därför en samling kartor och ritningar från många olika myndigheter, föreningar och privatpersoner (s.k. arkivbildare).Samlingen innehåller allt från gamla lantmäterikartor och arkitektritningar till elinstallationsritningar, avloppsritningar, skötselanvisningar och skisser i varierande storlekar.

Kontakt

Yvonne Karlsson

Arkivassistent
Kommunalförbundet Sydarkivera
Telefon: 0472-39 10 18
E-post: yvonne.karlsson@sydarkivera.se

Sidan senaste uppdaterad: