Du är här: Hem / Kommun & Politik / Styrdokument - kommunövergripande / Styrande dokument / Olika typer av styrande dokument

Olika typer av styrande dokument

För att bestämma vad en styrelse eller nämnd ska göra fastställer kommunfullmäktige ett reglemente. För de kommunala bolagen motsvaras reglementena av bolagsordning och ägardirektiv. Dessa kommunala aktiebolag ska följa såväl aktiebolagslagen som delar av kommunallagen.

För att ange mål för hur kommunen ska arbeta på ett område beslutar fullmäktige om ett program eller en plan. Fullmäktige kan också ta beslut om en strategi på ett område där kommunen inte helt bestämmer själv. Ordet plan kan även betyda fysiska planer, som hur marken i kommunen får utnyttjas. Kommunfullmäktige fastställer översiktsplaner och de viktigare detaljplanerna.

Ett kortfattat dokument som anger principer för kommunens agerande kallas ofta policy. Kommunfullmäktige tar ibland beslut om en policy, men oftast är det kommunstyrelsen som beslutar om policy för alla förvaltningar. En nämnd kan ange en policy för sin egen förvaltning.

Handlingsprogram, eller handlingsplan, kan finnas på alla nivåer i kommunen. De anger vad som ska göras konkret och ofta också när det ska vara klart. Riktlinjer kan också förekomma på alla nivåer i kommunen. Riktlinjer anger inte vad som ska göras, men däremot hur det ska hanteras när en fråga dyker upp.

Ett äldre begrepp för riktlinjer är stadga. Ordet lever kvar på områden där det funnits kommunala regler under mycket lång tid. Formellt heter det numera lokala föreskrifter som antas av kommunfullmäktige. Idag används ordet stadga mest i formen stadgar, som är regler för hur en förening ska arbeta. Kommunfullmäktige tar ibland beslut om stadgar. För ett kommunalförbund däremot ska kommunfullmäktige fastställa förbundsordning.

Det som nu beskrivits kallas med ett sammanfattande ord styrdokument. Till dem hör också den budget som fullmäktige fastställer.

Sidan uppdaterad den 4 december 2013

Kontakt