Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Socialförvaltningen / Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg / Barn- och familjeenheten

Barn- och familjeenheten

Handläggare i barn- och familjeenheten utreder och fattar beslut om insatser för barnfamiljer eller lämnar beslutsunderlag i sådana frågor till socialnämnden eller dess myndighetsutskott. Handläggarna inleder utredning efter antingen ansökan från familjen eller efter anmälan från annan person. Beslut om insatser sker vanligtvis på frivillig väg men kan även grunda sig på tvingande lagstiftning.

Beslut om insatser kan gälla placering av barn i familjehem eller hem för vård eller boende. Det kan också gälla öppenvård i form av till exempel kontaktfamilj och kontaktperson eller insats från Familjeteamet. Barn- och familjeenheten hanterar också familjerättsliga frågor såsom adoptioner, faderskap samt vårdnad, boende och umgänge.

Familjeteamet
Familjeteamet är socialförvaltningens öppenvårdsenhet för barnfamiljer. Familjeteamet arbetar med behandlingsinsatser efter beslut av handläggare i barn- och familjeenheten. Behandlingsinsatserna sker ofta i samverkan med andra aktörer.

Sidan uppdaterad den 2 juni 2016

Kontakt