Du är här: Hem / Kommun & Politik / Dialog och synpunkter / Dina rättigheter / Överklaga beslut

Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som har fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om kommunen hade rätt att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

Ett överklagande enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning ska du lämna skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits att protokollet har justerats. Anslaget om det hittar du på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshusets huvudentré.

Ett överklagat beslut ska upphävas om

  • det inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras. Ärendet måste således tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär, till exempel vid beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid den här  typen av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet om hur du skall göra för att överklaga. Kommunen skall ge en så kallad besvärshänvisning där du får veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Ett förvaltningsbesvär ska lämnas in till kommunen inom tre veckor räknat från det datum du fick beslutet.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Sidan uppdaterad den 25 januari 2017

Kontakter