Detaljplan för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3

Planområde för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3. Förslaget var ute på granskning 21 september - 14 oktober.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter inom redan utbyggt bostadskvarter. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i 1 och 1½ våning. Flexibilitet i detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i form av antingen villor, par- eller radhus är möjlig.

Genom förtätningen kan så kallade "lucktomter" bebyggas mellan bostäderna och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplaneförslaget möjliggör ett nytt bostadskvarter i centralt och attraktivt läge.

Vad händer nu?

Förslaget var ute på granskning 21 september - 14 oktober. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 601.8 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 713 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-10-15