Detaljplan för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3

Planområde för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 februari 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter inom redan utbyggt bostadskvarter. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i 1 och 1½ våning. Flexibilitet i detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i form av antingen villor, par- eller radhus är möjlig.

Genom förtätningen kan så kallade "lucktomter" bebyggas mellan bostäderna och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplaneförslaget möjliggör ett nytt bostadskvarter i centralt och attraktivt läge.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 februari 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla. Beslutet anslogs den 6 mars 2019.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 605.7 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 779.2 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-03-05