Detaljplan för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3. Förslaget har varit ute på samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter inom redan utbyggt bostadskvarter. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i 1 och 1½ våning. Flexibilitet i detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i form av antingen villor, par- eller radhus är möjlig.

Genom förtätningen kan så kallade lucktomter bebyggas mellan bostäderna och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplaneförslaget möjliggör ett nytt bostadskvarter i centralt och attraktivt läge.

Vad händer nu?

Förslaget var ute på samråd 24 maj - 13 juni. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 611.4 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 628.7 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-14