Detaljplan för Snövit 13, med flera

Bild över planområdet för Snövit 13 med flera

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Snövit 13, med flera. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 km norr om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet är att anpassa detaljplanen till rådande användning och därmed legalisera de undantag som gjorts från tidigare detaljplan. Detta görs genom att ändra markanvändningen från natur till bostad där allmän platsmark har privatiserats. Samma ändring görs för mark planlagd som skola där privat komplementbyggnad uppförts. Prickmark som genom byggnation spelat ut sin roll tas bort.

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 19 februari - 11 mars. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2020-03-12