Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Snövit 13, med flera

Bild över planområdet för Snövit 13 med flera

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Snövit 13, med flera. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 21 september.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 km norr om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet är att anpassa detaljplanen till rådande användning och därmed legalisera de undantag som gjorts från tidigare detaljplan. Detta görs genom att ändra markanvändningen från natur till bostad där allmän platsmark har privatiserats. Samma ändring görs för mark planlagd som skola där privat komplementbyggnad uppförts. Prickmark som genom byggnation spelat ut sin roll tas bort.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 21 september 2020. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla. Beslutet anslogs den 29 september 2020.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla.länk till annan webbplats

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-10-01