Detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3

Kommunen har tagit fram ett planförslag för Pistolsmeden 2 och 3. Förslaget har varit ute på granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet har en area av cirka 2700 m² och ligger längs med Storgatan, Bondegatan går sydväst om området. Det är 600 meter till Stora Torget.

Detaljplanens syfte

Trycket på bostäder i centrala Vimmerby har ökat och det finns få bostadstomter lediga att bygga på. Syftet med detaljplanen för Pistolsmeden 2 och 3 är att förtäta området och möjliggöra ett nytt flerbostadshus i tre våningar. Det ska även tillåtas att ha omsorgsboende (vård) i bottenvåningen. Genom förtätningen kommer den idag tomma tomten bättre integreras med intilliggande bebyggelse.

Planprocessen kommer att ske med ett standardförfarande. Planförslaget är upprättat enligt Vimmerbys fördjupade översiktsplan.

Vad händer sedan?

Förslaget var ute på granskning 27 februari - 20 mars. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Mer information

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-14