Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, Engströms bil

Bild över planområdet för Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, Engströms bil

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, ”Engströms bil”. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i ett befintligt industri- och verksamhetsområde cirka 500 meter sydväst om Vimmerby centrum och inramas i sydväst av Södra ringleden och i nordväst av Hultsfredsvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra försäljning av markyta som tagits i anspråk samt att legalisera befintliga förhållanden.

Vad händer?

Förslaget var ute på granskning 20 maj - 10 juni 2020. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 706.7 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-06-15