Detaljplan för Kiosken 1, Järpen 3 och del av Vimmerby 3:3

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Kiosken 1, Järpen 3 och del av Vimmerby 3:3. Förslaget var ute på samråd 31 augusti - 23 september.

Bild på planområdet för Kiosken 1, Järpen 3 och del av Vimmerby 3:3.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Vimmerby. Området gränsar i norr till Västra Tullportsgatan, i öster till Norrtulls cirkulationsplats och Drottninggatan. I söder gränsar området till Rönnbärsgatan och i väster till Kyrkogårdsgatan.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i Vimmerby centrum. Planen möjliggör för bostäder och vård samt lokaler för handel och kontor som får inrymmas i bottenvåning.

Detaljplaneförslaget möjliggör en ny bostadsbebyggelse i centralt och attraktivt läge. Planförslaget innebär att befintlig parkeringsplats ersätts med ny bebyggelse; det föreslås ett flerbostadshus. För att bilda ett mer inbjudande och stadslikt kvarter kan den nya bebyggelsen placeras längs befintliga gator, bland annat bli en del av stadskärnan.

Planområdet möjliggör även utveckling av handel och kontor.

Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där det råder ett högt bebyggelsetryck.

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 31 augusti - 23 september. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 637.3 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3.1 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 895.6 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-09-24