Detaljplan för Stören 4, Vimmerby 3:260, Kiosken 1, Järpen 3 och del av Vimmerby 3:3

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Stören 4, Vimmerby 3:260, Kiosken 1, Järpen 3 och del av Vimmerby 3:3. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 30 september 2019.

Bild på planområdet för detaljplanen Stören 4, Vimmerby 3:260, Kiosken 1, Järpen 3 och del av Vimmerby 3_3

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Vimmerby. Området gränsar i norr till Västra Tullportsgatan, i öster till Norrtulls cirkulationsplats och Drottninggatan. I söder gränsar området till Rönnbärsgatan och i väster till Kyrkogårdsgatan.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i Vimmerby centrum. Planen möjliggör för bostäder och vård samt lokaler för handel och kontor som får inrymmas i bottenvåning.

Detaljplaneförslaget möjliggör en ny bostadsbebyggelse i centralt och attraktivt läge. Planförslaget innebär att befintlig parkeringsplats ersätts med ny bebyggelse; det föreslås ett flerbostadshus. För att bilda ett mer inbjudande och stadslikt kvarter kan den nya bebyggelsen placeras längs befintliga gator, bland annat bli en del av stadskärnan.

Planområdet möjliggör även utveckling av handel och kontor.

Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där det råder ett högt bebyggelsetryck.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 30 september 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 549.7 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 669.8 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-09