Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Granen 13

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Granen 13. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby cirka 600 meter nordost om Stora torget.

Detaljplanens syfte

Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande användning och möjliggöra för markparkering såväl som bostäder inom planområdet.

Förenlighet med detaljplanen

I den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby från 2016 omnämns inte området specifikt. I kartan över befintlig markanvändning klassificeras planområdet som bostäder och i kartan för framtida markanvändning utpekas inte området.

Parkering ses som ett komplement till omkringliggande verksamheter och bostäder. Planförslaget bedöms därmed inte vara i strid mot översiktsplanens övergripande intentioner. Planen hanteras med ett standardförfarande.

Vad händer?

Förslaget var ute på granskning 30 oktober - 20 november 2020. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 682.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 747.4 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Från och mer 23 december 2020, till och med 8 januari 2021 har vi telefontid kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-11-23