Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Sandstensgatan"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, Sandstensgatan. Förslaget har varit ute på granskning.

Bild på förslaget på detaljplan för Sandstensgatan

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer nordost om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för bostadstomter inom redan utbyggt bostadskvarter.

Förslaget möjliggör ett nytt bostadskvarter med sex tomter i centrala och attraktiva lägen. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i 1 och 1½ våning.

Vad händer?

Förslaget var ute på granskning 18 juni - 9 juli. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 575.9 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 2.1 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 477.7 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-07-10