Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Sandstensgatan"

Karta över planområdet för detaljplanen del av Vimmerby 3:3, Sandstensgatan.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, Sandstensgatan. Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer nordost om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för bostadstomter inom redan utbyggt bostadskvarter.

Förslaget möjliggör ett nytt bostadskvarter med sex tomter i centrala och attraktiva lägen. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i 1 och 1½ våning.

Vad händer?

Den 13 februari 2019 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-02-20