Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Nybbleområdet"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet). Förslaget har varit ute på samråd.

Detaljplanens läge

Området är beläget i Vimmerby stads nordvästra del, väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger nöjesanläggningen Astrid Lindgrens Värld (ALV) och avstånd till Vimmerby stads centrum är cirka 2 km.

Planområdet avgränsas i söder av Nybblevägen (grusväg 19303) som fortsätter mot Östra Nybbletorpet. I öster avgränsas planområdet av Kohagens villabebyggelse, i väster av Östra Nybbletorpet och i norr av skogsområde. Planområdet omfattar cirka 6,8 hektar.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark för bostäder.

Vad händer nu?

Förslaget var ute på samråd 3 oktober - 24 oktober 2016. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Mer information

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 1.5 MB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3.6 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 1.2 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-14