Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Nybble del 2"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Nybbleområdet, Nybble del 2 - bostäder, vård och skola. Förslaget var ute på granskning 31 augusti - 23 september.

Bild på planområdet för del av Vimmerby 3:3, Nybbleområdet.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger nöjesanläggningen Astrid Lindgrens Värld (ALV) och avstånd till Vimmerby stads centrum är cirka 2 km.

Planområdet avgränsas i söder av grusväg 19303 som fortsätter mot Östra Nybbletorpet. I öster avgränsas planområdet av Kohagens villabebyggelse, i väster av Östra Nybbletorpet och i norr av skogsområde.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark för bostäder. Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där det råder ett högt bebyggelsetryck.

Vad händer nu?

Förslaget var ute på granskning 31 augusti - 23 september. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Mer information

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-09-24