Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Kv Släggan"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, Kv Släggan. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 15 oktober.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala och attraktiva lägen.

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse.

Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 15 oktober. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Mer information

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-11-06