Detaljplan för del av Gullvivan 5 och Gullvivan 4

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Gullvivan 5 och Gullvivan 4. Förslaget var ute på granskning 23 maj - 12 juni.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 700 meter norr om centrala Vimmerby vid korsningen Drottninggatan och Rektorsgatan.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att planlägga 176 m² av fastigheten Gullvivan 5 från ”allmänt ändamål” till ”bostad” för att kunna utöka bostadsfastigheten Gullvivan 4.

Anledningen till fastighetsutökningen är en önskad tillbyggnad som inte får plats på befintlig fastighet och som överskrider nuvarande byggrätt. Fastighetsägaren för Gullvivan 4 har ansökt om en detaljplan för en del av Gullvivan 5.

Rådande egenskapsbestämmelser för Gullvivan 4 såsom prickmark, exploateringsgrad (20% av fastighetsarean) och byggnadshöjd avses gälla även på den nya bostadsmarken.

Tomtstorleken för Gullvivan 4 är idag 954 m² och skulle efter planändringen bli cirka 1 133 m². Byggrätten skulle därmed öka från 191 m² till 227 m². De andra bostadsfastigheterna i kvarteret Gullvivan varierar i storlek mellan 850 m² och 1200 m².

Vad händer?

Förslaget var ute på granskning 23 maj - 12 juni. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-13