Detaljplan för del av Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2

Kommunen har genom Sigma Civili AB tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2 i Gullringen. Förslaget har varit ute på samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i västra delen av Gullringen, längs Saxekullen, cirka 1 kilometer från centrum. Planområdet omfattar hela den befintliga fördelningsstationen på fastigheten Ålhult 3:2 samt en mindre del av Ålhult 3:1.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny fördelningsstation (transformatorstation) i anslutning till befintlig station längs Saxekullen i Gullringen.

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 15 maj - 5 juni. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 1.4 MB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 687.5 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 591.8 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-14