Detaljplan för del av Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2

Kommunen har genom Sigma Civili AB tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2 i Gullringen. Förslaget har varit ute på granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i västra delen av Gullringen, längs Saxekullen, cirka 1 kilometer från centrum. Planområdet omfattar hela den befintliga fördelningsstationen på fastigheten Ålhult 3:2 samt en mindre del av Ålhult 3:1.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny fördelningsstation (transformatorstation) i anslutning till befintlig station längs Saxekullen i Gullringen.

Vad händer?

Förslaget var ute på granskning 22 augusti - 12 september. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 566.2 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 687.8 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 592 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-09-13