Detaljplan för delar av Vimmerby 3:3, "Uteserveringar"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för delar av Vimmerby 3:3 som gäller uteserveringar. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 29 april 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i Vimmerby centrum. Planområdet utgörs av fem delar där varje
område angränsar till fastighet med restaurangverksamhet.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att legalisera markupplåtelse för enskild verksamhet.
I Vimmerby tätort finns flera fasta uteserveringar som ligger på kommunal mark planlagd
som allmän platsmark. Marken arrenderas ut av kommunen till restaurangerna,
trots att allmän plats inte mer än tillfälligtvis får upplåtas för en enskild verksamhet.
Därför upprättas en detaljplan som reglerar marken för de fasta uteserveringarna till
kvartersmark.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 29 april 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla.länk till annan webbplats

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.länk till annan webbplats

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-14