Detaljplan för delar av Vimmerby 3:3, "Uteserveringar"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för delar av Vimmerby 3:3 som gäller uteserveringar. Förslaget var ute på granskning 20 februari - 6 mars.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i Vimmerby centrum. Planområdet utgörs av fem delar där varje
område angränsar till fastighet med restaurangverksamhet.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att legalisera markupplåtelse för enskild verksamhet.
I Vimmerby tätort finns flera fasta uteserveringar som ligger på kommunal mark planlagd
som allmän platsmark. Marken arrenderas ut av kommunen till restaurangerna,
trots att allmän plats inte mer än tillfälligtvis får upplåtas för en enskild verksamhet.
Därför upprättas en detaljplan som reglerar marken för de fasta uteserveringarna till
kvartersmark.

Vad händer?

Förslaget var ute på granskning 20 februari - 6 mars 2019. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.länk till annan webbplats

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-03-07