Detaljplan för delar av Vimmerby 3:3, "Uteserveringar"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för delar av Vimmerby 3:3. Det gäller uteserveringar. Förslaget är ute på samråd 27 december 2018 - 23 januari 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i Vimmerby centrum. Planområdet utgörs av fem delar där varje
område angränsar till fastighet med restaurangverksamhet.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att legalisera markupplåtelse för enskild verksamhet.
I Vimmerby tätort finns flera fasta uteserveringar som ligger på kommunal mark planlagd
som allmän platsmark. Marken arrenderas ut av kommunen till restaurangerna,
trots att allmän plats inte mer än tillfälligtvis får upplåtas för en enskild verksamhet.
Därför upprättas en detaljplan som reglerar marken för de fasta uteserveringarna till
kvartersmark.

Vad händer?

Förslaget är ute på samråd 27 december 2018 - 23 januari 2019. Kommunen ska sedan sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.länk till annan webbplats

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-12-27