Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ändring av detaljplan för Uven 7

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Uven 7. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby. Området begränsas av Kampgatan i väster och Kungsgatan i söder.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen utöka byggnadshöjden samt ta bort prickmark för att möjliggöra för förtätning med bostäder på kvarteret Uven i centrala Vimmerby.

Förenlighet med översiktsplanen

Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad från 2016. Den nuvarande användningen anges dock som bostäder. Planändringen strider därmed inte mot översiktsplanen.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL).

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 26 augusti - 16 september 2020. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Planprocessen

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-09-17