Ändring av detaljplan för kvarteret Lövkojan

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Lövkojan. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 800 meter nordöst om centrala Vimmerby i anslutning till Vattentornsgatan och Skyttegatan.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning till totalt fyra bostadsfastigheter genom en fastighetsreglering inom planområdet. Dagens detaljplan tillåter endast en minsta tomtstorlek på 600 m² vilket inte är möjligt eftersom planområdet är 1 276 m². Delas 1276 m² i fyra delar överskrider detta dagens gräns. I och med att den här planbestämmelsen upphör att gälla så blir det möjligt att dela upp planområdet till fyra delar genom en fastighetsreglering.

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 25 november - 16 december. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget.

Planen hanteras med begränsat förfarande vilket enligt plan- och bygglagen innebär att det finns möjlighet att godkänna förslaget till detaljplan redan under samrådet. Samtliga i samrådskretsen ska godkänna planförslaget även länsstyrelsen.

När samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett granskningsutlåtande som ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt förslaget samt synpunkter från samrådet. Om samrådskretsen godkänner förslaget vid samrådet är det viktigt att kommunen är tydlig med att det inte finns fler möjligheter att lämna synpunkter.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-12-18