Ändring av detaljplan för del av Vimmerby 3:2, "Krönsmon"

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:2, "Krönsmon". Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen av detaljplanen den 12 december 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 11 juni 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 km väster om Vimmerby centrum längs riksväg 23/34. Området har en area på cirka nio hektar.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett nytt större verksamhetsområde i anslutning till Vimmerby stad med anslutning till väg 23/34. Planändringen syftar till att möjliggöra för fler användningsområden.

Överklagande

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avslogs av domstolen 2019-05-21 i beslut P 149-19.

Enligt mark- och miljödomstolens diarium har inte något överklagande över beslutet kommit in till domstolen. Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens beslut enligt 11 kap 10 § PBL. Detaljplanen vann därför laga kraft den 11 juni 2019.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 1.4 MB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 846.1 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-04