Cisterner och tankar

Om du ska installera eller ta bort en cistern måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du ska också se till att cisternen kontrolleras regelbundet. Här kan du läsa mer om cisterner och vad du ska tänka på om du äger en cistern.

Varför ska jag anmäla och kontrollera min cistern?

Många cisterner är gamla och kan börja rosta inifrån. Detta kan i sin tur leda till förorening av mark och grundvatten. Man kan bara upptäcka eventuella skador vid en kontroll.

Måste jag anmäla och kontrollera min cistern?

Innan du tar en cistern i bruk ska den genomgå en installationskontroll. En ackrediterad kontrollant ska göra kontrollen. Du hittar en förteckning över ackrediterade kontrollanter hos Swedac. Du ska skicka en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om du ska installera en cistern måste du informera miljö- och byggnadsförvaltningen minst fyra veckor innan installationen. Du måste informera oss om du ska installera:

  • Cisterner i mark
  • Cisterner som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ utomhus ovan mark
  • Cisterner samt övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Du informerar oss genom att fylla i blanketten "Information och ansökan om installation av cistern", som du hittar längre ned på sidan. Blanketten skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du inte informerar oss om att du ska installera en cistern får du betala en miljösanktionsavgift.

Tänk på att du kan behöva ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara när du ska installera en cistern.

Avgift

För att handlägga din information eller ansökan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 778 kronor.

När behöver jag tillstånd?

I vissa fall måste du ha tillstånd för brandfarlig vara när du ska installera en cistern. Tänk på att lämna in ansökan minst sex veckor före installationen!

Information om brandfarlig vara.

Ligger min cistern inom vattenskyddsområde?

För att skydda grundvattnet inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser för cisterner som ligger inom ett vattenskyddsområde. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde.

Hur ofta ska min cistern kontrolleras?

Cisterner ska vanligen kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år, beroende på typ av cistern. Precis som vid installationskontrollen ska en ackrediterad kontrollant utföra kontrollen. Efter kontrollen får du en kontrollrapport som du ska skicka en kopia på till miljö- och byggnadsförvaltningen. I kontrollrapporten står det om cisternen uppfyller de krav som finns eller om du måste åtgärda något. Det står också när nästa kontroll ska göras.

Om du inte kontrollerar din cistern enligt de bestämmelser som finns får du betala en miljösanktionsavgift. Ur miljö- samt försäkringssynpunkt är det också viktigt att alla kontroller blir utförda.

Hur ska jag förvara min cistern?

Vid ett utsläpp av olja kan mark, grundvatten och vattendrag skadas. Det är du som äger cisternen som är ansvarig för en eventuell sanering. Därför är det viktigt att du tänker på detta vid uppställning av en cistern:

  • Cisternen behöver sekundärt skydd (invallning eller dubbelmantling).
  • Har du en cistern inom invallning utomhus behöver cisternen ett nederbördsskydd över invallningen.
  • Placera cisternen så att ingen påkörningsrisk finns.
  • Väder och vind samt vegetation som blöta löv, högt gräs, med mera, som ligger mot cisternens skrov kan öka risken för rostangrepp på din cistern.
  • Hårdgjord yta ska finnas under munstycket och tankstället. Det gör att du snabbt upptäcker spill och eventuella läckage.
  • Ha absorptionsmedel nära till hands.
  • Cisternens spillzoner måste i vissa fall vara kopplade till olje- eller fettavskiljare.

Vad ska jag göra om min cistern tas ur bruk eller skrotas?

Cisterner som du inte använder ska du tömma och rengöra. Se till att påfyllningsröret och avluftningsröret tas bort för att undvika att det fylls på av misstag. Du ska också göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om du vill använda cisternen igen ska du skicka en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen och se till att cisternen blir kontrollerad.

Avgift

Vi tar inte ut någon avgift för att handlägga din anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2020-02-10