Vanliga frågor och svar om bygglov och anmälan

Här hittar du vanliga frågor och svar kring bygglov och anmälan.

Kan jag söka bygglov på en mark som jag inte äger?

Ja, det kan du, men du behöver ett godkännande från fastighetsägaren. Ibland kan du även behöva ett nyttjanderättskontrakt för att få göra något på annans mark.

Hur lång är handläggningstiden?

Enligt lagen ska ärendet vara komplett innan handläggningstiden börjar räknas. Vi har då tio veckor på oss att handlägga lovärenden och fyra veckor på oss för att handlägga ärenden om anmälanpliktiga åtgärder. Idag klarar vi att hålla dessa lagstiftade handläggningstider med god marginal.

Får jag bygga närmare gränsen än 4,5 meter?

Ja, det kan du, men du behöver ett godkännande från fastighetsägaren till den tomten som berörs av den närmare placeringen. I vissa fall finns prejudicerande rättsfall som visar att man inte får placera byggnader närmare gränsen än 4,5 meter.

Hur mycket får jag bygga?

Bor du inom ett område där det finns en detaljplan så är det där i som det står hur mycket tomten får bebyggas med. Utanför planlagda områden så finns inga sådana regler.

Varför behöver jag strandskyddsdispens?

För att det är förbjudet att uppföra byggnader inom strandskyddade områden. Strandskyddsreglerna är till för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta skyddet finns vid alla sjöar och vattendrag, med ett normalt skyddsområde om 100 meter från strandkanten upp på land och ner i vattnet.

Det går naturligtvis att få dispens från strandskyddet om åtgärden uppfyller något av de skäl som finns uppräknade i miljöbalkens kapitel 7, § 18.

Länk till vår information om strandskydd.

Vad är sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är om ditt hus är placerat inom 100 meter från två andra hus.

När behöver jag en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta är en karta som redovisar förutsättningarna inom din tomt eller den yta som du planerar att bygga en byggnad på. Nybyggnadskartan upprättas av en av kommunens mättekniker inför en planerad byggnation.

Länk till vår information om kartprodukter.

Vad är en situationsplan?

En situationsplan är en översiktlig kartbild av din fastighet där man kan se gränserna, de inmätta byggnaderna och detaljplanens bestämmelser, om det finns en sådan.

Behöver jag bygglov för en altan?

Ett tralldäck som man placerar lägre än 1,4 meter från marken och som är försett med ett genomsiktligt räcke kräver inte bygglov. Om du frångår dessa regler så kan du behöva bygglov.

När behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Vid större byggnationer behöver du anlita en kontrollansvarig som hjälper dig med den tekniska kontrollen av den planerade åtgärden.

Länk till vår information om kontrollansvarig.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-19