Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom ett område med strandskydd får du till exempel inte bygga nytt eller uppföra en brygga, om du inte har strandskyddsdispens.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet är ett områdesskydd som gäller vid alla kuster, sjöar och vatten i hela Sverige. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, såväl på land som i vattnet. Det omfattar även undervattensmiljön. Längs delar av sjön Krön är strandskyddet differentierat upp till 300 meter på land.

Inom ett strandskyddat område är det förbjudet att vidta en rad åtgärder. För att få vidta en åtgärd inom strandskyddat område måste du ha dispens från strandskyddet.

Bild som illustrerar vad ett strandskyddat område omfattar.


Vad får jag inte göra inom ett strandskyddat område?

Inom ett strandskyddat område får du inte:

 • Bygga nytt
 • Ändra användning för befintliga byggnader
 • Utöka din privata zon eller hemfridszon
 • Gräva eller förbereda för byggnationer
 • Utföra anläggningar eller anordningar utan dispens i ett område som annars är tillgängligt för alla enligt allemansrätten. Det kan till exempel handla om att uppföra bryggor, pirar, muddring, vägar och parkeringsplatser, eller att fälla mer än enstaka träd.

För att vidta någon av åtgärderna ovan behöver du strandskyddsdispens. Du kan också behöva dispens för om- och tillbyggnader, beroende på om byggnationen påverkar hemfridszonen. Hemfridszonen är det privata område kring till exempel ett hus där allemansrätten inte gäller.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få ett beslut om strandskyddsdispens behöver du lämna in:

 • Ansökan om strandskyddsdispens
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Fasadritningar, skala 1:100

Hur ansöker jag om strandskyddsdispens?

Du ansöker om strandskyddsdispens digitalt via vår e-tjänst. Du loggar in med din e-legitimation. Via e-tjänsten lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga.

Länk till vår e-tjänst där du kan ansöka om strandskyddsdispens digitalt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också ansöka om strandskyddsdispens genom att fylla i blanketten ”Ansökan om strandskyddsdispens”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vad kostar det att ansöka om strandskyddsdispens?

Vi tar ut en avgift för att handlägga en ansökan om strandskyddsdispens. Avgiften är enligt taxa som är antagen av kommunfullmäktige.

Vad krävs för att jag ska få dispens?

För att kunna få dispens får du inte försämra allmänhetens tillgång till strandområden. Du får heller inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.

Du måste också ha ett särskilt skäl för att få dispens. Det finns sex särskilda skäl som kan anses vara godtagbara. Dessa är:

 • området är redan ianspråktaget
 • området är väl avskilt från stranden av, till exempel, en större väg eller järnväg
 • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten
 • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet
 • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
 • området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Bygglov och strandskyddsdispens är inte samma sak

Om du har fått bygglov innebär det inte att du har fått dispens från strandskyddet. Du måste ansöka om dispens separat. Även när du inte behöver bygglov kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel friggebodar. Grundregeln är att alla ändringar inom ett område med strandskydd kräver dispens.

Det finns undantag från strandskyddet

I Kalmar län finns ett undantag från strandskyddsbestämmelserna där förbudet inte gäller. Det är länsstyrelsen som har beslutat om att man inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter får uppföra komplementbyggnader inom sin egen tomtplats utan dispens från strandskyddet.

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett båthus, bastu, garage, fristående uthus eller växthus.

Det finns även generella undantag från strandskyddet för jord- och skogsbruksnäringar där dispens inte behövs. Du kan höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen för att få mer information.

Vill du lära dig mer om strandskyddet?

Längre ned på denna sida finns en länk till en gratis webbutbildning om strandskydd. Utbildningen lär dig mer om strandskyddsreglerna och varför de finns. Du får också veta hur en ansökan om dispens går till. Utbildningen är cirka 20-30 minuter lång och kommer från Strandskyddsdelegationen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-21