Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga det du planerar att bygga, men det innebär inte att du får börja bygga. Det är vanligast att ansöka om förhandsbesked för en obebyggd tomt, om tomten ligger utanför detaljplanerat område eller om du vill stycka mark till en ny fastighet.

Hur ansöker jag om förhandsbesked?

Du ansöker om förhandsbesked digitalt via Mittbygge. Du loggar in med din e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Här lämnar du också in bifogade handlingar. På Mittbygge kan du sedan följa ditt ärende fram till beslut.

Länk till Mittbygge där du kan ansöka om förhandsbesked digitalt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan ansöka om förhandsbesked digitalt fyller du i blanketten "Ansökan om lov och anmälan". Det är samma blankett som för ansökan om bygglov. Du hittar blanketten längre ned på denna sida. Blanketten och de handlingar som du ska bifoga skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vilka handlingar ska jag bifoga?

Till din ansökan ska du bifoga en situationsplan med åtgärden inritad och fasadritningar på byggnaderna som planeras. Det är även fördelaktigt om du skickar med en kort beskrivning av hur du själv tänker dig VA-anslutning, tillfartsväg, med mera.

Tänk på att du också kan behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Länk till vår webbsida om strandskydd.

Vad händer när jag har lämnat in min ansökan?

När du ansöker om förhandsbesked kommer din ansökan att tas upp i miljö- och byggnadsnämnden.

Får du ett positivt förhandsbesked gäller det i två år från att beslutet vunnit laga kraft. Det innebär att du måste ansöka om bygglov inom två år om du vill använda det positiva förhandsbeskedet. Miljö- och byggnadsnämnden kan inte avslå ett bygglov under tvåårsperioden om bygglovet helt stämmer överens med förhandsbeskedet.

Vad kostar det att ansöka om ett förhandsbesked?

När du ansöker om förhandsbesked tar vi ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan som är beslutad av kommunfullmäktige. Taxan består av flera faktorer som multipliceras med varandra. Ibland tillkommer planavgift och avgift för kartutdrag. Länk till taxan hittar du längre ned på sidan.

Vad granskas i ett förhandsbesked?

  • Lokaliseringen, det vill säga om marken är lämplig för den avsedda åtgärden.
  • En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras.
  • Tillgängligheten, byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som finns.
  • Avståndet mellan byggnaden och till exempel naturområden, fornminnen, vägar och ledningar ska vara tillräckligt.
  • Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk.
  • Möjligheten att anlägga en väg fram till byggnaden.
  • Vatten och avlopp måste gå att ordna.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-12-28