Kort om plan- och bygglagen (PBL)

Här hittar du information om vad som gäller när du ansöker om bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL).

Handläggningstid

När din ansökan är komplett får handläggningstiden vara max tio veckor. Tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor om det finns behov av en särskild utredning.

Kontrollplan och kontrollansvarig

För följande åtgärder måste du ha en kontrollplan och en kontrollansvarig:

 • Bygglov
 • Rivningslov
 • Marklov
 • Anmälan

Kontrollplanen ska anpassas till varje enskilt fall och säkerställa att alla tekniska krav uppfylls. Kontrollen kan göras av dig som byggherre vid små ändringar. Vid större arbeten krävs en certifierad sakkunnig.

Bygglov vinner laga kraft

Bygglov som beviljas publiceras i Post och Inrikes Tidningar på internet. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter publicering. Detta gäller även för förhandsbesked.

Startbesked

Du får inte påbörja arbetet innan du har fått startbesked, vilket meddelas efter det tekniska samrådet. Vid mindre arbeten där inget samråd krävs får du startbeskedet i samband med lovet.

I startbeskedet finns uppgifter om:

 • vem som är sakkunnig eller kontrollansvarig
 • om det behövs särskilda villkor för att påbörja arbetet
 • vilka handlingar som behövs inför slutbesked
 • eventuella tillstånd som krävs från andra myndigheter

Startbesked kan vägras om förutsättningarna inte är uppfyllda.

Tekniskt samråd

Som byggherre kallas du till samråd tillsammans med kontrollansvarig. På samrådet går man igenom punkterna på kontrollplanen och hur man löser de tekniska kraven. Kommunens byggnadsinspektör för protokoll under mötet.

Exempel på ärenden där tekniskt samråd inte behövs:

 • Garage
 • Carport
 • Förråd
 • Altan
 • Inglasning
 • Andra mindre åtgärder

Arbetsplatsbesök

Besök på arbetsplatsen ska ske vid minst ett tillfälle vid större projekt. Byggnadsinspektören ska se till att:

 • Kontrollplanen och lovet följs
 • Kontrollansvarig är på plats vid de viktiga momenten
 • Inget strider mot byggreglerna

Byggnadsinspektören ska föra protokoll över besöket. Protokollet ska skickas till dig som byggherre och kontrollansvarig. Kommunen får ta ut en avgift för besöket som, vid större projekt, debiteras i samband med bygglovet.

Slutsamråd

Byggherren alternativt kontrollansvarig ska anmäla till kommunen när arbetet är klart. Därefter kallas du som byggherre, kontrollansvarig och övriga som bör vara med till slutsamråd. Slutsamråd hålls på byggarbetsplatsen och byggnadsinspektören sammanställer därefter ett protokoll. Kommunen får ta ut en avgift för slutsamråd.

Slutbesked

En byggnad, eller en eldstad, får inte användas innan du har fått ett slutbesked. Om något intyg saknas kan kommunen förbjuda att använda byggnaden.

Byggsanktionsavgift

Kommunen ska ta ut en avgift om lagen inte följs. Sanktionsavgift tas bland annat ut om du påbörjar arbetet innan du har fått startbesked eller om du flyttar in innan du har fått slutbesked.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2018-09-26