Bygglovsprocessen

Ska du bygga nytt, om eller till behöver du ansöka om bygglov. Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till, steg för steg.

1. Du skickar in ansökan om bygglov

Du ansöker om bygglov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Här lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga. På Mittbygge kan du sedan följa ditt ärende fram till beslut.

Länk till Mittbygge där du kan ansöka om bygglov digitalt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan ansöka om bygglov digitalt fyller du i blanketten "Ansökan om lov och anmälan". Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen tillsammans med de handlingar som krävs för din ansökan.

Vilka handlingar du behöver bifoga kan du läsa om på vår sida om bygglov samt i e-tjänsten och blanketten för ansökan.

Länk till vår sida om bygglov.

2. Vi tar emot din ansökan som registreras och får ett diarienummer

När din ansökan kommer in till miljö- och byggnadsförvaltningen registrerar vi din ansökan. Den får också ett diarienummer. Vi skickar sedan en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. Du får bekräftelsen via post eller e-post.

3. Vi bedömer din ansökan

Vid ärendegenomgången bedömer vi ditt ärende för att se om kompletteringar krävs. Saknar vi uppgifter kontaktar vi dig och du får möjlighet att komplettera din ansökan.

4. Vi handlägger din ansökan

När din ansökan är komplett har vi enligt plan- och bygglagen tio veckor på oss ta fram ett beslut om lov till dig. Vi bedömer ärendet utifrån aktuella planbestämmelser, eventuella skydd och riksintressen samt efter de lagkrav som finns för din ansökan. Om det behövs skickar vi remisser till grannar samt berörda myndigheter och organisationer som skulle kunna ha något att invända mot just ditt ärende. Vi kan även göra fältbesök.

5. Du får beslut om bygglov

Inom tio veckor från att din ansökan är komplett ska du få beslut om bygglov.

Om din ansökan blir beviljad publicerar vi beslutet i Post och Inrikes Tidningar. En kungörelse om beslutet skickas också till berörda grannar. Om ingen överklagar beslutet inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Ditt bygglov är giltigt i fem år från beslutets datum om du har påbörjat arbetet inom två år.

Länk till Post och Inrikes Tidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om din ansökan får avslag har du möjlighet att överklaga. Mer information om hur du överklagar får du i beslutet.

Byggprocessen

När beslutet har vunnit laga kraft startar själva byggprocessen. Den består av tre delar: före byggstart, under byggtiden och när det är färdigbyggt.

6. Före byggstart: Startbesked och eventuellt tekniskt samråd

För att få börja bygga måste du ha ett startbesked. I de ärenden som inte kräver tekniskt samråd får du startbesked samtidigt som du får beslut om bygglov. Mer komplicerade ärenden kräver ett tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked. Du blir informerad om just ditt ärende kräver tekniskt samråd eller inte. Exempel på ärenden som inte kräver tekniskt samråd är garage, carport, förråd, altan, inglasning och andra mindre åtgärder.

Vid ett tekniskt samråd samlas byggherren, kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi går igenom punkterna på kontrollplanen och hur man löser de tekniska kraven. När underlagen är tillräckliga fastställer vi kontrollplanen och meddelar ett startbesked.

7. Under byggtiden: Eventuellt arbetsplatsbesök

Vid större projekt ska en byggnadsinspektör från miljö- och byggnadsförvaltningen besöka arbetsplatsen minst en gång. Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar vi att kontrollplanen och lovet följs. Vi kollar även att kontrollansvarig är på plats vid de viktiga momenten och att inget strider mot byggreglerna.

8. När det är färdigbyggt: Slutbesked och eventuellt slutsamråd

Innan du får börja använda det du har sökt bygglov för eller anmält om måste du enligt plan- och bygglagen få ett slutbesked. I startbeskedet som du har fått hemskickat står det vilka handlingar du ska lämna in till miljö- och byggnadsförvaltningen för att vi ska kunna utfärda ett slutbesked.

Vid större projekt krävs även ett slutsamråd. Ni bokar tid för slutsamråd med den handläggare som ni har haft för ärendet. Vid slutsamrådet samlas byggherren, kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från miljö- och byggnadsförvaltningen samt övriga som bör vara med. Vi går igenom byggnationen och kontrollplanen för att se om slutbesked kan ges.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2018-12-28