Tillsyn

Myndighetstillsyn är samhällets (räddningstjänstens) tillsyn över det systematiska brandskyddsarbetet som genomförs ute i samhället.

Rädningstjänsten kommer och kontrollerar brandskyddet en gång per år - eller i vissa fall vartannat eller vart fjärde år, beroende på verksamhet.

Brandsyn blir tillsyn

I fortsättningen när vi från räddningstjänsten kommer ut på tillsynsbesök kommer vi att granska din egenkontroll och ibland göra en stickprovskontroll, motsvarande tidigare brandsyn, av brandskyddet.

Det finns inga kontrollintervaller fastställda i den nya lagtexten, utan den blir behovsanpassad. Det är upp till oss att avgöra hur ofta tillsynen skall göras.

Kontakt

Räddningstjänsten

Växel: 0492-76 90 00
Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
Fax: 0492- 132 60

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se


Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2017-11-28