Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Tomter, mark och arrenden / Markanvisningar
Grundundersökning

Markanvisningar

För markområden som i översiktsplaner pekas ut för nya bostäder och som ägs av kommunen tecknas markanvisningsavtal med exploatören. 

Då markanvisningsavtalet är tecknat inleds sedan detaljplanearbetet för markområdet. Marken överlåts till exploatören först när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Vid intresse av exploateringsmark kontakta mark- och exploateringsingenjören.

Sidan uppdaterad den 13 juni 2017

Kontakt