Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2017 / Detaljplan för Granen 16 och Granen 17, med flera.
Bild på en karta över planområdet.

Detaljplan för Granen 16 och Granen 17, med flera.

Detaljplanen för Granen 16 och Granen 17, med flera, är antagen av miljö- och byggnadsnämnden. Detaljplanen antogs den 12 april 2017 och vann laga kraft den 11 maj 2017. 

Detaljplanens läge

Området ligger 450 meter norr om Vimmerbys stadskärna i anslutning till Astrid Lindgrens skola och Vimmerby vårdcentral.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra utveckling och förtätning av äldreboendet ”Granen”. Detaljplanenmedger en flexibel byggrätt för att kunna uppföra ytterligare 30-40 lägenheteri anslutning till befintligt boende. Byggnadsförbud i form av prickmark har omformatstill en modernare byggrätt som fördelats jämnare i området utan att ökas. Därmed finnsmöjlighet att kunna samutnyttja gemensamhetslokaler, kontor och personal.

Därtill har parkeringssituationen för Astrid Lindgrens skola setts över och detaljplanenger möjlighet att skapa ytterligare parkeringsplatser till skolan längs Västra Skolgatan.

Sidan granskad den 18 maj 2017