Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2016 / Detaljplan för Eken 10, Vimmerby kommun, Kalmar län

Detaljplan för Eken 10, Vimmerby kommun, Kalmar län

Syftet med detaljplanen är återigen tillåta bostäder på fastighet Eken 10, samt planlägga för vård och skola för eventuellt framtida bruk.

Detaljplanen som antogs 2008 tillät vård/äldrevård. Underliggande plan från 1988 tillät bostäder men då en ökad byggrätt behövdes för äldreboendet gjordes planen om och möjlighet till bostäder togs bort.

Planen har hanterats med standard planförfarande. Planen går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan.

Planhandlingarna består av:

  • Plankarta i storlek A3 i skala 1:1 000
  • Plan- och genomförandebeskrivning
  • Behovsbedömning
  • Samrådsredogörelse 1
  • Samrådsredogörelse 2
  • Granskningsutlåtande 1
  • Granskningsutlåtande 2 
Sidan uppdaterad den 14 juni 2016