Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2016 / Detaljplan för del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4
Karta över del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4

Detaljplan för del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4

Syftet med detaljplanen är att planlägga för lokalgata, gc-väg samt naturområde. Vid behov av eventuella ändringar, till exempel hastighetsreglering vid Nossenbadet och campingen sommartid, är handläggningstiden lång. Vid en detaljplaneläggning där vägen blir lokalgata underlättas omhändertagandet av vägen och kommunen kan lättare sköta om vägen. Naturområdet i planområdet ska verka som infiltrationsyta för området och eventuella kommande bostadsområden.

Planen har hanterats med standard planförfarande. Planen går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan.

Planhandlingarna består av:

  • Plankarta med bestämmelser i storlek A2 i skala 1:2 000
  • Plan- och genomförandebeskrivning
  • Behovsbedömning
  • Samrådsredogörelse
  • Granskningsutlåtande 1
  • Granskningsutlåtande 2
Sidan uppdaterad den 12 augusti 2016