Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2016 / Ändring av detaljplan 0884-P407 för del av Vimmerby 3:3 och 3:299
Karta över planområdet.

Ändring av detaljplan 0884-P407 för del av Vimmerby 3:3 och 3:299

Den underliggande planens syfte är att möjliggöra för nya bostadfastigheter i anslutning till befintligt villaområde, Folkets Parkområdet. Syftet med ändringen av detaljplanen är att reglera bostädernas höjd då denna bestämmelse saknas i gällande plan.

Planen hanteras med ett begränsat planförfarande, enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL), då ändringen av planförslaget är förenligt med översiktsplanen och inte anses vara av allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse då det endast sker en ändring av byggnadsutförandet.

Planhandlingarna består av:

  • Plankarta med bestämmelser
  • Plan- och genomförandebeskrivning
  • Behovsbedömning
  • Samrådsredogörelse

Gällande detaljplan:
Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 samt Vimmerby 3:299
Laga kraft datum 2014-03-31
Plan nr VIM - 234
Akt nr V 133:3
Extid nr 0884-P407

Sidan uppdaterad den 19 augusti 2016