Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2015 / Strutsen 6, 7 och 8 samt del av Vimmerby 3:3

Detaljplan del av Strutsen 6, 7 och 8 samt del av Vimmerby 3:3

Detaljplan för del av Strutsen 6, 7 och 8, samt del av Vimmerby 3:3.
Planens syfte är att planlägga för ny gång- och cykelväg längs Drottninggatan där kvartersmark tas i anspråk, samt planlägga för parkering inom planområdet. Planen går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Planhandlingarna består av:
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning av MKB
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Sidan uppdaterad den 11 november 2014