Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2015 / Detaljplan för Kompassen 1-14

Detaljplan för Kompassen 1-14

Detaljplan för Kompassen 1-14, S:1.
Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig detaljplan över kvarteret kompassen och planlägga för bostäder samt planlägga lokalgata på bekostnad av kvartersmark. Planändringen ska ge en flexiblare detaljplan där bland annat utnyttjandegraden av antal tomter tas bort.

Planen hanteras med enkelt planförfarande. Planen går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan. 

 Planhandlingarna består av:
Plankarta, 
Plan- och genomförandebeskrivning,
Behovsbedömning av MKB 
Samrådsredogörelse

 

 

Sidan uppdaterad den 7 januari 2015