Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2015 / Ändring av detaljplan Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313

Ändring av detaljplan Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313, Ceos

Tillägg för detaljplan Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313, Ceos.
Tillägget av detaljplanen syftar till att ändra bestämmelsen gällande utformning, från 7 meter högsta byggnads höjd till 11 meter. Samt minska u-omårdet i planområdet. Den underliggande detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde som kan inrymma lättare industrier, handel och hantverk. 
Planen går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan. 


Handlingarna tillhörande tillägget av detaljplan består av:
-Plankarta med markerat område 
-Behovsbedömning 
-Tillägg till Plan- och genomförandebeskrivning 
- Samrådsredogörelse 

Sidan uppdaterad den 7 januari 2015