Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3

Detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3

Kommunen har tagit fram ett planförslag för Pistolsmeden 2 och 3. Förslaget fanns tillgängligt för samråd under perioden 16 oktober - 6 november. Handlingarna hittar du till höger på sidan.

Detaljplanens läge

Planområdet har en area av cirka 2700 m2 och ligger längs med Storgatan, Bondegatan går sydväst om området. Det är 600 meter till Stora Torget.

Detaljplanens syfte

Trycket på bostäder i centrala Vimmerby har ökat och det finns få bostadstomter lediga att bygga på. Syftet med detaljplanen för Pistolsmeden 2 och 3 är att förtäta området och möjliggöra ett nytt flerbostadshus i tre våningar. Det ska även tillåtas att ha omsorgsboende (vård) i bottenvåningen. Genom förtätningen kommer den idag tomma tomten bättre integreras med intilliggande bebyggelse.

Planprocessen kommer att ske med ett standardförfarande. Planförslaget är upprättat enligt Vimmerbys fördjupade översiktsplan.

Handlingar

Vad händer sedan?

Eventuella synpunkter som kommit in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen. Utifrån information och synpunkter som kommit fram i samrådet bearbetas planförslaget. Därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig granskning. Då visas det planförslag som kommunen har för avsikt att anta. Alla berörda intressenter får då en sista möjlighet att lämna synpunkter innan miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till om planen ska antas.

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du ha framfört dem senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Mer information

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på vår sida om Planprocessen. Har du frågor kan du kontakta Gabriel Helgesson på 0495-24 14 17 eller gabriel.helgesson@hultsfred.se.

Sidan granskad den 8 november 2017