Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs parkering)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs parkering)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs kulturkvarteret. Detaljplanen antogs den 18 december av kommunfullmäktige i Vimmerby. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 27 december. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft den 18 januari 2018.

Överklagande

De som har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen hos mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagandet måste vara kommunen till handa senast 17 januari 2018 för att kunna tas upp till prövning.

Läge

Planområdet är beläget cirka 1 km från Vimmerbys centrum. Området begränsas av villakvarteret Oxeln i norr och öster samt Prästgårdsgatan och Skogsgatan i väster och söder.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för en parkeringsanläggning (cirka 2500 m2) i nära anslutning till Astrid Lindgrens Näs. Planen hanteras med standardförfarande och går inte emot intentionerna i kommunensfördjupade översiktsplan.

Antagandehandlingar

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 5 januari 2018