Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs kulturkvarteret)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs kulturkvarteret)

Kommunen har tagit fram ett planförslag för del av fastigheten Vimmerby 3:3 (Näs kulturkvarteret). Förslaget fanns tillgängligt för granskning under tiden 2-23 oktober. 

Detaljplanens syfte

Planens huvudsyfte är utöka besöksanläggningens yta med cirka 2800 m2 för att kunna utveckla trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs.

De befintliga verksamheterna ingår i detaljplanen av ett mer rationellt syfte att rensa bort underliggande detaljplan för att få hela besöksanläggningen i en och samma detaljplan. Därtill har ledningsrätter och andra rättigheter setts över och justerats.

Planen hanteras med standardförfarande och går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirkaa 800 meter från Vimmerbys centrum. Området begränsas av bostadskvarteren Kastanjen och Furan i öster samt Skogsgatan, Prästgårdsgatan och Furugatan i norr, väster och söder.

Planhandlingar

Vad händer sedan?

Eventuella synpunkter som kommer in under granskningstiden kommer att sammanställas och bemötas av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplanen. Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa fullmäktigemöte.

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på vår sida om Planprocessen.

Sidan granskad den 24 oktober 2017