Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs kulturkvarteret)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs kulturkvarteret)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs kulturkvarteret. Detaljplanen antogs den 18 december av kommunfullmäktige i Vimmerby. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 27 december. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft den 18 januari 2018.

Överklagande

De som har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen hos mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagandet måste vara kommunen till handa senast 17 januari 2018 för att kunna tas upp till prövning.

Detaljplanens syfte

Planens huvudsyfte är utöka besöksanläggningens yta med cirka 2800 m2 för att kunna utveckla trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs.

De befintliga verksamheterna ingår i detaljplanen av ett mer rationellt syfte att rensa bort underliggande detaljplan för att få hela besöksanläggningen i en och samma detaljplan. Därtill har ledningsrätter och andra rättigheter setts över och justerats.

Planen hanteras med standardförfarande och går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirkaa 800 meter från Vimmerbys centrum. Området begränsas av bostadskvarteren Kastanjen och Furan i öster samt Skogsgatan, Prästgårdsgatan och Furugatan i norr, väster och söder.

Antagandehandlingar

Sidan granskad den 5 januari 2018