Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs Kohagen)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs Kohagen)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs kulturkvarteret. Detaljplanen antogs den 18 december av kommunfullmäktige i Vimmerby. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 27 december. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft den 18 januari 2018.

Överklagande

De som har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen hos mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagandet måste vara kommunen till handa senast 17 januari 2018 för att kunna tas upp till prövning.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till kvartersmark (odling, ängs- och hagmark) för att kunna utveckla besöksanläggningen Astrid Lindgrens Näs.

Dessutom reglerar detaljplanen kringliggande infrastruktur samt två föreslagna nya bostadstomter vid lucktomt längs Mirabells gata.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirka 1500 meter från Vimmerbys centrum. Området begränsas av bostadskvarteren i norr och av Lundgatan i söder. 

Antagandehandlingar

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 5 januari 2018