Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 "Näs Kohagen"

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 "Näs Kohagen"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, med flera, ”Näs Kohagen”. Förslaget fanns tillgängligt för granskning 25 augusti – 18 september 2017. Planhandlingarna hittar du till höger på sidan. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till kvartersmark (odling, ängs- och hagmark) för att kunna utveckla besöksanläggningen Astrid Lindgrens Näs.

Dessutom reglerar detaljplanen kringliggande infrastruktur samt två föreslagna nya bostadstomter vid lucktomt längs Mirabells gata.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirka 1500 meter från Vimmerbys centrum. Området begränsas av bostadskvarteren i norr och av Lundgatan i söder. 

Planhandlingar

Vad händer nu?

Eventuella synpunkter som kommer in under granskningstiden kommer att sammanställas och bemötas av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som har lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas. Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige.

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på vår sida om Planprocessen.

Sidan granskad den 25 augusti 2017